Referat Vækstteammøde Storkøbenhavn 7. april 2022

Til stede: Pernille Hvass og Michael Pedersen (Amager), Jan Kristoffersen (Frederiksberg), Morten Krydsfelt (Frederiksberg, Brønshøj og København), Lars Høgsberg (Gladsaxe), Magnus Jørgensen (Albertslund), Marie-Louise von Linstow (Rødovre), Kim Holm og Michael Ryding (Brøndby), Nils Lachmann (Hvidovre), Jeppe Lindhardt Damsgaard (BTDK).

1. Nye rammer for vækstteammøderne

Væsktteamlederne havde sammen udarbejdet konkrete rammer for vækstteammøder ift. ansvarsopgaver og dagsorden.

Pernille, Storkøbenhavns repræsentant i udarbejdelsen af disse, var ikke enig i ansvarsfordelingen og mente, at der blev lagt for stor en opgave på de frivillige ifm. forberedelsen af det enkelte vækstteammøde. Flere af de tilstedeværende var enig og mente, at det gør det mere overkommeligt at være vækstteamleder, hvis udviklingskonsulenten påtager sig alle forberedelsesopgaverne op til vækstteammøderne.

Det blev besluttet at udviklingskonsulenten skal stå for forberedelsen af væsktteammøderne.

2. Status på medlemstal regionalt

Medlemmerne i vækstteamet udgør den samlede masse af ungdomsmedlemmer i regionen. Der har været en relativ stor vækst fra 2020 til 2021 i ungdomsmedlemmer. Væksten er endda endnu større end CFR-registreringen giver udtryk for. Generelt er der vækst i alle klubber i regionen både store og små. Nogle medlemsregistreringer er ikke helt retvisende, da der har været en yderligere vækst i fx Brøndb BC og Rødovre.

Kapaciteten begynder at blive en udfordring mange steder. Da nye faciliteter i hovedstadsområdet er en udfordring, blev der opfordret til at tænke utraditionelt/ud af boksen fx ift. planlægningen af træningspas. Det kan være kortere pas, så der kan klemmes flere pas ind i løbet af en aften, eller lempe på opfattelsen af, at alle skal stå ved et bord hele træningspasset. Der er dog flere klubber, der fortsat har plads, men som mangler de nødvendige ressourcer, fx i form af trænere.

3. Ledergruppemøder

Der forelægger endnu ikke referat fra ledergruppemødet d. 5. marts.

Der var generel kritik af manglende referater på BTDKs hjemmeside fra ledergruppemøderne. Med den nye struktur er det meget vigtigt, at vækstteamet har adgang til referater fra møderne, så man kan orientere sig om, hvordan bestyrelsen og resten af ledergruppen vurderer de strategiske tiltag og fremskridt.

Lars Høgsberg, der senest har repræsenteret Storkøbenhavn i ledergruppen, påtog sig at lægge pres på for at få referaterne på hjemmesiden. Det drejer sig både om Strategiseminar og Budgetseminar 2021, samt Opfølgningsseminar i 2022.

4. Status og drøftelse af igangværende og fremtidige centrale indsatser og aktiviteter – i BTDK-regi

Forud for mødet udsendtes et orienteringsbrev forår2022 med datoer og beskrivelser af forskellige centrale indsatser og aktiviteter i BTDK-regi.

Pointstævner

Det nye koncept er blevet evalueret i januar. De klubber, der har prøvet det af, giver positiv feedback på formatet. Ligesom i de andre regioner på Sjælland har andre holdt fast i det gamle koncept, men oplyser også, at det er svært at få de nyeste begyndere aktiveret i det gamle koncept. Hvilket netop er derfor det nye koncept er blevet til. Der vil frem til kommende sæson blive arbejdet på koncepterne for pointstævner på nybegynderniveau og lidt mere øvet begynderniveau. Der opfordres til at man involverer sig, hvis man har ændringsforslag eller kritik. Victor Lynge kan kontaktes på vl@bordtennisdanmark.dk, hvis man har konstruktive input eller vil deltage i processen.

Følgende kritikpunkter blev løftet på mødet:

 • Pointstævnesæsonen vurderes at være for kompakt. Der startes for sent på sæsonen og sluttes for tidligt. Derfor har flere kredse valgt selv at afholde pointstævner både før traditionel opstart medio oktober og efter sæsonslut ved Superweekenden sidst i april.
 • Det nye koncept, uden resultatindtastning, har konsekvenser for indslusningen i klubstævner, da alle kommer ind med startrating uanset niveau. Her har pointstævnerne før givet en forudgående fordeling.
 • I orienteringsbrevet omtales der trin 1 (nyt pointstævnekoncept) og trin 2 (gammelt poinstævnekoncept). Det er ikke realistisk at afholde stævner for begge grupper samtidig. Det handler primært om faciliteternes kapacitet. Der opfordres i stedet til, at der arrangeres nogle stævner á la ministævner i december, for trin 2, der samtidig indebar ratingtal, så de fungerede som indslusning til klubstævner eller holdturnering. Det kunne også være “pointstævnerækker” ved klubstævner, hvilket både Brøndby og Hvidovre planlægger at tilbyde.

Superweekend

Der afholdes, som altid, Superweekend i april, d. 23.-24. Her afsluttes flere holdturneringsrækker og der afholdes et større pointstævneevent både lørdag og søndag.

Der mangler frivillige til opstilling og nedtagning af borde og andet materiel. Det tager kun 2 x 2 timer for nogle få spillere og/eller forældre, at gøre gavn for alle. Og for klubkassen eller holdet. Vi søger serie-, ungdoms- og/eller veteranhold eller forældre, som ønsker at tjene lidt penge til sociale aktiviteter til holdet. Vi har brug for 12-15 personer – evt. 4 turneringshold – som kan stille med minimum 3 voksne til både op- og nedtagning af borde. Bordene sættes op fredag aften den 22. april og nedtages søndag den 24. april efter kl. 15.00. Det drejer sig altså blot om ca. 2 timer fredag aften og ca. 2 timer søndag eftermiddag. Vores sædvanlige samarbejdspartner har desværre meldt fra, så vi står akut og mangler hjælp!

Skriv til Victor Lynge hurtigst muligt på vl@bordtennisdanmark.dk

Klubbernes Dag

Dagen inden årsmødet afholdes Klubbernes Dag. En dag tilegnet klubledere, -trænere og andre med interesse i udviklingen af dansk bordtennis.

Der vil både være spændende oplægholdere og relevante debatter for klubfolk. Læs mere om dagen her.

5. Status på igangværende lokale indsatser og aktiviteter – i regionen.

Der har både været afholdt pigesamling og drengesamling, som et samarbejde mellem flere klubber i regionen og som en åben begivenhed. Der er desuden flere samlinger i kalenderen i fremtiden.

Samlingerne er dog udsprunget af allerede eksisterende samarbejde mellem nogle af klubberne og altså ikke som sådan en vækstteamaktivitet.

6. Drøftelse af fremtidige lokale indsatser og aktiviteter – i regionen.

Der blev desværre ikke planlagt nogle konkrete aktiviteter på tværs af regionens klubber. Det var sandsynligvis ikke fordi, der ikke var grobund for fælles aktiviteter, men den primære årsag var, at for meget tid gik med de forudgående punkter på dagsordenen. Det var ønsket fra flere klubledere, at disse møder fremover har en anden struktur, hvor man som forberedelse til mødet skal byde ind med fx relevante målgrupper eller behov fra sin klub, som så tages op på mødet. Dette kan understøttes af konsulenten, der tager kontakt til klubberne og for afdækket målgrupper og behov. Vækstteammøderne vil begynde med en diskussion/prioritering af klubbernes input og derefter, hvilke indsatser der kan sættes i gang i regionen. Mødet afsluttes med status fra BTDK og sammenhæng med Ledergruppen, hvis tiden er til det.

7. Økonomi i vækstteamet

Efter nogen forvirring omkring den økonomiske struktur vækstteams og centralt imellem, er det kommet på plads, at hvert vækstteam råder over 10.000,- til udviklingstiltag. Derudover er der adgang til en central pulje på 20.000,- som vækstteamet kan søge fra, hvis man har et projekt, der har brug for endnu flere midler. Ubenyttede midler går, ved årest udgang, tilbage til BTDK.

Regnskab fra Ministævne i dec. 2021

 • Indtægt: 1.833,- (deltagergebyr, 47 betalinger af 39,-)
 • Udgifter: 2.140,- (forplejning til frivillige 390,-; medaljer og pokaler 1750,-)
 • Resultat: -307,-

Uddelt tilskud 2022

 • 1.000,- til pigesamlinger i Amager BTK

Status april 2022

 • Vækstteamets pulje: 9.000,-
 • Vækstteamets andel af ØBTUs pulje: 23.666,-

8. Evaluering af samarbejdet i den forgangne periode

Vi nåede ikke dette punkt, men samarbejdet omkring ministævnet i december var velfungerende. Det er også vurderingen af vækstteammøderne er et godt forum, hvor klubledere kan tale med klubledere og gør det langt oftere end tidligere.

Desværre mangler det endnu at blive til flere konkrete tiltag.

9. Udpegelse af vækstteamleder baseret på den nye rammesætning for møderne

Der blev ikke udpeget nogen vækstteamleder på mødet. Spørgsmålet om, hvordan man vil besætte rollen blev løftet og der blev foreslået at den gik på omgang. BTDKs bestyrelse håber på kontinuitet i de personer, der er vækstteamledere, for at sikre, at ledergruppen ikke oplever udskiftning for hyppigt.

Jeppe vender tilbage med præcisering af frekvens af ledergruppemøder og varighed af møderne.

10.Evaluering af mødet

Dagsordenen var for tætpakket. På grund af det fine fremmøde gik der for lang tid på nogle punkter, hvilket tog tid fra de sidste punkter, som beskrevet ovenfor.

B77 Rødovre deltog for første gang. Super, at de melder sig på banen.

11. Hvem afholder næste møde?

Årets resterende møder afholdes som følger:

 • Teamsmøde inden årsmødet d. 12. juni
 • Møde inden Ledergruppemøde i september
 • Møde/teamsmøde efter budgetmøde november