Referat fra Vækstteammøde i Syd- og Vestsjælland og øerne d. 2. marts 2022.

Deltagere: Kim Rasmussen (Kvik Næstved), Tina Berg og Vicky Larsson (Holbæk BTK), Betina Reidl (Roskilde BTK61), Mette Fabricius (AF Sorø BTK).

Afbud: Johanne Tschernja, Allan Bentsen (Roskilde BTK61), Henrik Andersen (Slagelse), Casper Løje (Midtlollands BTK), Sven Ægidius (NFBTK), Rasmus Agger (Ejby BTK), Søren Rygaard Jensen (Lejre BTK).

1. Nye rammer for vækstteamet
Kort gennemgang af rammesætningen for strukturen i vækstteammøder fremover og mødefrekvensen. Rammesætningen er sendt ud til deltagerne tidligere, men vil også kunne findes på BTDKs hjemmeside under siden Regionale Vækstteams.

2. Status på medlemstal regionalt og i hele landet

Klubberne i vækstteamet udgør langt størstedelen af ungdomsmedlemmerne i regionen, hvilket giver god mulighed for at have effekt på ungdomsudviklingen igennem samarbejde.

Et par nye klubber er stødt til de seneste år og viser et stort potentiale. Især Lejre, er det vigtigt, at få hjulpet videre med den gode udvikling, de har startet.

3. Status og drøftelse af igangværende og fremtidige centrale indsatser og aktiviteter
Livlig debat omkring balancen mellem konkurrence og lege. Man har i Kvik Næstved-kredsen og Holbæk-kredsen valgt at fortsætte med det gamle pointstævnekoncept, da man følte at det fungerede rigtig godt for den gruppe af spillere.

I Kvik Næstved bruger man meget tid på fortællingen omkring pointstævnerne som spillernes første møde med en bordtenniskonkurrence, derfor var det anti-klimatisk, da man første gang afprøvede det nye koncept og man ikke fandt nogen vindere. Det passede ikke med det man, som klubtræner, havde lagt op til. Derfor gik man tilbage til det gamle koncept, hvilket også betød, at man ikke mente, at det at slutte af med lege passede ind i fortællingen om at ”nu var man til et rigtigt stævne”. Man forsøgte en gang, men mere end halvdelen af spillerne følte de var færdige efter selve pointstævnet. Det understregede sammenhængen mellem og vigtigheden af den fortælling man bygger op som klubtræner og de aktiviteter man tilbyder spillerne.

På plussiden var dog, at man i høj grad synes det var positivt, at ratingtal nu var taget ud af pointstævnerne. Der var en oplevelse af, at selvom man, som træner, forsøgte at tale ratingtallene ned, så endte de i flere tilfælde alligevel med at tage for meget fokus, selv for spillere, der kun har spillet et par år.

I dialogen omkring det nye pointstævnekoncept blev manglen på en konkurrencemæssig rød tråd tydelig. Der var spillere i hhv. Holbæk og Kvik Næstved, der var for ”grønne” til at komme til pointstævnerne i sin gamle form, hvilket må betyde, at der mangler et tilbud, lokalt, ud af klubben for dem. Der kunne, fra klubtrænernes side, godt se et potentiale i det nye pointstævnekoncept, som en form for Trin 1, mens det gamle pointstævnekoncept kunne være Trin 2. I oplægget til kommende aktiviteter beskrives netop dette, men i en form hvor de to typer stævner afholdes samtidig, hvilket kan være svært mange steder af facilitetsmæssige årsager. I stedet foreslår man, at BTDK benytter samme metode ift. tilmelding og programlægning for Trin 1, men evt. med lidt færre stævner (fx 3-4 pr. sæson). Klubberne er meget tilfredse med den service der ydes ift. programlægning af pointstævnerne.

Yderligere til pointstævner: Man oplever at der kan være et lidt tyndt fremmøde til nogle pointstævnerunder, samtidig er der nogen der ønsker nogle store pointstævner en gang imellem, så man foreslår at gøre kredsene større i regionen, så flere klubber er i samme kreds.

Generelt om de mange nye aktiviteter:

Kvik Næstved udtrykte en forsigtig nervøsitet omkring det store fokus på lege og oplevelser, der ikke direkte relaterede sig til kamp. For dem, er det stadig et mål at få ungdomshold i holdturneringen og man er af den overbevisning, at hvis man vil fastholde spillere i sporten HELE livet, er det essentielt at man bliver en del af holdturneringen.

Omvendt var der lidt modstand mod ungdomsholdturneringen fra Holbæks side, da man dels oplevede stemningen til kampe som alt for ”alvorlig” (sammenbidt) og samtidig ikke syntes man ville binde børn og forældre til en sæsonlang turnering. Det sidste løser Kvik Næstved ved at sætte 4-5 mand på et 3-mandshold, så man havde nogen at rotere med og ikke var tvunget afsted hver gang. Man medgav at stemningen godt kunne være anderledes til holdkampe sammenlignet med pointstævner.

Man var generelt løsningsorienteret og det kunne være interessant at have en debat om ungdomsholdturneringernes form i fremtiden.

Der var ikke modstand mod de nye aktiviteter, men man frygtede, at de ville tage så meget over, at de ville komme til at erstatte nogle af konkurrenceelementerne i sporten. Det blev understreget fra BTDKs side, at det ikke er hensigten. Målet er at skabe et meget bredere tilbud til medlemmerne, så man ikke kun har holdturnering og stævner at vælge imellem.

Det kunne man godt se meningen med, men Kvik Næstved var stadig usikre på evnen til at bringe medlemmer, der deltog i de legende aktiviteter (fx festival o.lign.), videre til konkurrencedelen af sporten, hvilket måtte være målet ifølge dem.

4. Økonomi

Drøftelse af, hvordan ansøgninger om økonomisk tilskud løses fremadrettet – til videre drøftelse i Ledergruppen.

5. Status på igangværende lokale indsatser og aktiviteter

Der har ikke været nogen indsatser/aktiviteter, som er koordineret på vækstteamniveau i den seneste tid.

6. Drøftelse af fremtidige lokale indsatser og aktiviteter

Det besluttes at igangsætte følgende aktiviteter:

  • Fællestræning (målgruppe: bedste ungdom)

Afholdes i Roskilde (det skal være nemt – i Roskilde står bordene allerede fremme i hallen)

Fællestræning afholdes slut maj

Ansvarlig: Jeppe og Kim planlægger og koordinerer dag med hjælp fra udvalgte trænere på tværs af vækstteamklubber

Betina kontakter Johanne/Allan (lokale) + koordinering af dato. Betina kontakter Jeppe/koordinerer med øvrige datoer for BTDK-aktiviteter.

 

  • ½ inspirationsdag for trænere

Holbæk pilotklub

Afholdes slut maj/start juni

Fx med undervisere fra BTDK (oplæg + øvelser)

Bredes ud til øvrige klubber i vækstteam efterår 2022 med afsæt i erfaringer og understøttelse fra Holbæk (Vicky + co.)

Ansvarlig: Vicky ansvarlig for planlægning, koordinering og afholdelse af inspirationsdag med hjælp fra relevante parter fra egen klub

 

  • Trænerudvikling

Udvikling af planlægningsmateriale (træningspas)

Øvelser (billedkort med tekst på bagsiden af kort)

Materiale opdelt på sværhedsgrad fx med farvemarkeringer

Opstart marts/april 2022

Koordineres med BTDK

Ansvarlig: Vicky og Betina i samarbejde med Jeppe. Betina kontakter Jeppe for afklaring af muligheder samt evt. nedsættelse af national arbejdsgruppe. Alternativt påbegynder Vicky og Betina arbejdet i eget vækstteam.

 

7. Evaluering af samarbejdet i den forgangne periode

Da der ikke har været et organiseret samarbejde i vækstteamregi, springer vi punktet over. Der har dog været små træningssamlinger o.lign på tværs af nogle af klubberne.

8. Evaluering af mødet

Mødet gik 30 min over tid, men bar præg af gode diskussioner og konkrete indsatser.

Det fungerede fint at være med på Teams.

9. Hvem afholder næste møde?

Møderne afholdes fire gange årligt á ca. 2 timers varighed (kl. 19.00-21.00) som udgangspunkt ved fysisk fremmøde, alternativt over Teams. Møderækkefølgen følger bordtennissæsonen:

  1. møde ligger inden strategiseminar
  2. møde efter budgetseminar
  3. møde før opfølgningsdag for Ledergruppen 3. lørdag i marts
  4. møde før årsmødet

Datoer for møder i 2022:

  • Torsdag d. 2. juni 2022 kl. 19-21.00 (Møde før årsmødet d. 12. juni 2022.)
  • Torsdag d. 8. september 2022 kl. 19-21.00 (Mødet før Ledergruppens strategiseminar)
  • Torsdag d. 17. november 2022 kl. 19-21.00 (Mødet efter Ledergruppens budgetseminar)