Vækstteammøde Storkøbenhavn 13.09.2023

Sted: Online (Teams)

Deltager: Camilla Frandsen (Herlev), Kim Holm (Brøndby), Pernille Hvass (Amager), Morten Krydsfeldt (Brønshøj, KBH, Frederiksberg), Jeppe (BTDK)

Afbud: Rødovre, Hvidovre, Greve, Gladsaxe, Ballerup, Hakoah

Referent: Jeppe (BTDK)

 

1. Vækstaftale

Genoptagelsen af arbejdet med vækstaftalen accepteres, men den enkelte klub kommer kun til at arbejde med det der giver mening for klubben.

Det vil i højere grad være et strukturelt greb fra konsulentens side, til at holde fokus på målene og de indsatser, der arbejder hen imod opfyldelse af målene. Det vil ikke være alle klubber, der byder ind på alle indsatser eller mål. Der skal være plads til diversitet i hvordan klubberne vælger at løse opgaven og så længe den enkelte klub bevæger sig mod sine mål, så vil de selektere i indsatser.

 

2. Trænerudvikling

Der er generel tilslutning til at fokusere på udvikling af unge trænere i modellen Fremtidens Trænere (trænercamps). Der vil komme mere information om konceptet, men kort fortalt er trænercampen en en-todages samling, for unge trænere, der vil give dem en masse praktisk erfaring med trænerrollen og træningssituationen. Dertil kommer en smule teori, som skal klæde dem godt på til at stå i hallen. Campen har stort fokus på at give trænerne praktiske erfaringer og deltagerne vil under hele campen blive vejledt af en BTDKs trænerudviklere.

Der er dog behov for stor fleksibilitet fra forbundet i, hvordan tilbuddene bygges op, da det vil være båret af klubaktiviteter.

Det vil/skal være meget på klubbens præmisser ift. fx hvor mange ungtrænere der er plads til og der er behov for tydelig rollefordeling ift. hvem der er hjælpetrænere i på spillercampen og hvem der er deltagere på ”kursus”/trænercamp.

Det skal være en udvidelse af de aktiviteter klubberne allerede har, fx en lejr i Amager BTK, hvor Amager koordinerer med sekretariatet om en model for fx fem ungtrænere.

Den økonomiske model omkring trænercamps er ikke fastlagt. Der arbejdes både med deltagerbetaling, da det har form af kursus/kompetenceudvikling, men flere klubledere mener også, at deltagerne/ungtræneren bør have løn af sin klub for at deltage og være træner på en camp for spillere.

Det vil være en relevant og konkret opgave for vækstteamet at koordinere med BTDK omkring, samt følge op på, især i en region, hvor mange klubber har ventelister og derfor ikke arbejder fokuseret på medlemsvækst.

Konsulenten og lederne koordinerer omkring kommende aktiviteter, hvor ovenstående kan blive relevant.

 

Desuden er det meget relevant at lederne i vækstteamet taler sammen om niveau af trænerlønning og evt. laver en ”fælles” guideline omkring, hvor meget man betaler for hvilke niveauer af trænere.

 

3. Evt.

Lederuddannelse/lederudvikling blev også bragt op som en relevant indsats mod at skabe ungdomsvækst. Eksempler på temaer, der kunne være relevante:

  • Godt bestyrelsesarbejde
  • Tiltrækning af frivillige
  • Frivilligpleje

Flere af deltagerne havde erfaringer med diverse forløb med enten BTDK, DGI eller kommunale tiltag omkring opgavebeskrivelser og andre manøvre, der skulle gøre det nemmere at rekruttere flere frivillige, med varierende succes.

Hovedsagen er, at det er vigtigt, at BTDK ikke begynder at tilbyde kurser eller andre tilbud, som kommuner eller DGI allerede gør i forvejen. Netop de gængse tilbud om konsulentforløb m.m. findes allerede i andre regi. BTDK kan have en opgave med at gøre det tydeligt og hjælpe foreninger med at finde frem til disse tilbud.

Det vil dog være mere relevant at give klubledere mulighed for at erfaringsudveksle omkring specifikke temaer (der kunne være de førnævnte).