Da en afgørelse fra Appelinstansen trak ud, besluttede TG d. 13. august 2021, at acceptere Appeludvalgets (AU) afgørelse om Virums deltagelse i Bordtennisligaen for damer (Sagen om Virum).

DIF’s Appelinstans træffer sædvanligvis ikke afgørelser om spørgsmål, der ikke længere har betydning for en turnering. TG er bekendt med denne procedure, og har derfor anmodet DIF’s Appelinstans om en stillingtagen til de principielle forhold i sagen.

 

DIF’s Appelinstans træffer derfor ikke en egentlig afgørelse i sagen, men kommer i stedet med en udtalelse omkring de forskellige forhold.

 

Det fremgår af udtalelsen, at DIF’s Appelinstans med al sandsynlighed ikke ville have stadfæstet BTDK Appeludvalgets afgørelse. Der er flere primære grunde til dette, herunder:

  • BTDK’s Appeludvalg har i denne sag begået nogle procedurefejl. Disse ”fodfejl” er dog ikke det primære i denne sag – det er derimod de principielle spørgsmål omkring reglementet.
  • Det syntes ”ikke oplagt, at BTDK’s Appeludvalg havde grundlag for at træffe afgørelsen om, at der skulle være 10 hold i Dameligaen, og at det 10. hold skulle være Virum/Sorgenfri Bordtennisklub, blot fordi denne klub i 11. time anmodede herom”. BTDK’s Appeludvalg havde dermed ikke hjemmel/mandat til at tilsidesætte det af TG udførte skøn, hvilket medfører, at sagen aldrig burde være behandlet, men blot afvist.
  • Appelinstansen udtaler endvidere, at ”TG’s ret til at foretage et frit skøn i særlige situationer, at dispensationer – medmindre andet er bestemt – altid skal være proportionale i forhold til de omstændigheder, de begrundes i. Herefter skal dispensationer i videst muligt omfang ske ud fra klare og objektive kriterier og størst muligt iagttagelse af forbundets øvrige regler samt gældende principper om ligebehandling mv”. Brug af det frie skøn er dermed en mulighed i særlige situationer, men kræver, at TG er meget bevist om brugen. Så vidt vides er det frie skøn kun anvendt to gange tidligere – i begge tilfælde ved afslutningen af en ”Corona-sæson”.

 

Samlet set udtaler Appelinstansen, at Turneringsgruppens håndtering af sagen er i fuld overensstemmelse med de bestemmelser, som fremgår af Turneringsreglementet.

Umiddelbart giver udtalelsen fra Appelinstansen ikke anledning til store ændringer i turneringsreglementet, men der er forhold omkring ledige pladser, som TG har et behov for at præcisere. Dette vil ske i den nærmeste fremtid.

Som følge af GPDR-regler, kan Appelinstansens udtalelse ikke naturligvis ikke offentliggøres i sin helhed. Afgørelsen vil formentlig fremgå af DIF’s hjemmeside i anonymiseret form.